در صورت مشاهده دانلود با هر گونه سرور مجازی و سرویس های تغییر آی پی حساب شما بدون اطلاع مسدود خواهد شد و هیچ هزینه ای بازگشت نخواهد شد
برای دریافت پاسخ سوالات مربوط به تاریخ اشتراک ها ، خطاها ، اشتراک لازم را ندارد ، وارد نشده اید و... حتماً اینجا کلیک کنید و بخوانید
برای خرید اشتراک دانلود یک عدد فایل یا اشتراک های سالانه برای دانلود فایل های مرکز ، بعد از ثبت نام و ورود به سایت روی کلید خرید اشتراک کلیک نمایید

تلفن پشتیبانی مرکز دانلود : 09357811001 ، فقط جهت مشکلات مرکز دانلود ، برای سوالات تعمیراتی تماس نگیرید و آنرا در انجمن مطرح نمایید

ساعات پاسخ گویی تلفنی فقط 10 صبح تا 13 و 17 تا 20 در روزهای کاری و غیر تعطیل
$$$ سرویس حذف 100% سامسونگ اکانت ، جیمیل اکانت و آنلاک FRP تمامی گوشی های سامسونگ فقط در یک دقیقه $$$


Pars-Hamrah telegram Channel   Remove Samsung Account , Google Account , FRP UNLOCK All Samsung android and new security

root> HTC Flash Files> EYE#TUHL-C9 (Desire Eye)>
فایلتاریخ ارسالحجمتوضیحات
Asia_HK_4.11.708.1 Android 6.0 ORGINAL FIRMWARE ۱۳۹۵/۱۲/۰۲
0PFHIMG_EYE_TUHL_K44_SENSE60_hTC_Asia_HK_1.17.708.10_Radio_1.23.213311711.05G_20.58.00231.00_F_release_401668_partial_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 256.63MB
0PFHIMG_EYE_TUHL_K44_SENSE60_hTC_Asia_HK_1.17.708.10_Radio_1.23.213311711.05G_20.58.00231.00_F_release_401668_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 256.63MB
0PFHIMG_EYE_TUHL_K44_SENSE60_hTC_Asia_HK_1.17.708.10_Radio_1.23.213311711.05G_20.58.00231.00_F_release_403583_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 1.64GB
0PFHIMG_EYE_TUHL_K44_SENSE60_hTC_Asia_HK_1.17.708.6_Radio_1.22.213311711.14G_20.58.00231.00_F_release_398345_MFG_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 5.06kB
0PFHIMG_EYE_TUHL_K44_SENSE60_hTC_Asia_HK_1.17.708.6_Radio_1.22.213311711.14G_20.58.00231.00_F_release_398345_MFG_4.crc ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 251B
0PFHIMG_EYE_TUHL_K44_SENSE60_hTC_Asia_HK_1.17.708.6_Radio_1.22.213311711.14G_20.58.00231.00_F_release_398345_partial_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 255.54MB
0PFHIMG_EYE_TUHL_K44_SENSE60_hTC_Asia_HK_1.17.708.6_Radio_1.22.213311711.14G_20.58.00231.00_F_release_398345_signed_4.crc ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 260B
0PFHIMG_EYE_TUHL_K44_SENSE60_hTC_Asia_HK_1.17.708.6_Radio_1.22.213311711.14G_20.58.00231.00_F_release_398345_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 255.54MB
0PFHIMG_EYE_TUHL_K44_SENSE60_hTC_Asia_HK_1.17.708.6_Radio_1.22.213311711.14G_20.58.00231.00_F_release_399259_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 1.64GB
0PFHIMG_EYE_TUHL_K44_SENSE60_hTC_Asia_TW_1.17.709.3_Radio_1.22.213311711.14G_20.58.00231.00_F_release_397831_partial_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 120.11MB
0PFHIMG_EYE_TUHL_K44_SENSE60_hTC_Asia_TW_1.17.709.3_Radio_1.22.213311711.14G_20.58.00231.00_F_release_397831_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 120.11MB
0PFHIMG_EYE_TUHL_K44_SENSE60_hTC_Asia_TW_1.17.709.3_Radio_1.22.213311711.14G_20.58.00231.00_F_release_398558_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 1.55GB
0PFHIMG_EYE_TUHL_K44_SENSE60_hTC_Asia_TW_1.18.709.1_Radio_1.23.213311711.05G_20.58.00231.00_F_release_401017_MFG_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 5.74kB
0PFHIMG_EYE_TUHL_K44_SENSE60_hTC_Asia_TW_1.18.709.1_Radio_1.23.213311711.05G_20.58.00231.00_F_release_401017_MFG_4.crc ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 252B
0PFHIMG_EYE_TUHL_K44_SENSE60_hTC_Asia_TW_1.18.709.1_Radio_1.23.213311711.05G_20.58.00231.00_F_release_401017_partial_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 504.80MB
0PFHIMG_EYE_TUHL_K44_SENSE60_hTC_Asia_TW_1.18.709.1_Radio_1.23.213311711.05G_20.58.00231.00_F_release_401017_signed_4.crc ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 261B
0PFHIMG_EYE_TUHL_K44_SENSE60_hTC_Asia_TW_1.18.709.1_Radio_1.23.213311711.05G_20.58.00231.00_F_release_401017_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 504.80MB
0PFHIMG_EYE_TUHL_K44_SENSE60_hTC_Asia_TW_1.18.709.1_Radio_1.23.213311711.05G_20.58.00231.00_F_release_403069_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 1.90GB
0PFHIMG_EYE_TUHL_K44_SENSE60_hTC_Asia_TW_1.19.709.2_Radio_1.23.213311711.05G_20.58.00231.00_F_release_416824_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 1.90GB
0PFHIMG_EYE_TUHL_K44_SENSE60_hTC_Asia_WWE_1.17.707.5_Radio_1.22.213311711.14G_20.58.00231.00_F_release_397990_MFG_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 5.33kB
0PFHIMG_EYE_TUHL_K44_SENSE60_hTC_Asia_WWE_1.17.707.5_Radio_1.22.213311711.14G_20.58.00231.00_F_release_397990_MFG_4.crc ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 254B
0PFHIMG_EYE_TUHL_K44_SENSE60_hTC_Asia_WWE_1.17.707.5_Radio_1.22.213311711.14G_20.58.00231.00_F_release_397990_partial_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 212.73MB
0PFHIMG_EYE_TUHL_K44_SENSE60_hTC_Asia_WWE_1.17.707.5_Radio_1.22.213311711.14G_20.58.00231.00_F_release_397990_signed_4.crc ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 263B
0PFHIMG_EYE_TUHL_K44_SENSE60_hTC_Asia_WWE_1.17.707.5_Radio_1.22.213311711.14G_20.58.00231.00_F_release_397990_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 212.73MB
0PFHIMG_EYE_TUHL_K44_SENSE60_hTC_Asia_WWE_1.17.707.5_Radio_1.22.213311711.14G_20.58.00231.00_F_release_398906_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 1.62GB
0PFHIMG_EYE_TUHL_L50_SENSE60_MR_hTC_Asia_TW_2.19.709.1_Radio_1.23.213311711.05G_20.58.00231.00_F_release_428752_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 2.10GB
0PFHIMG_EYE_TUHL_L50_SENSE60_MR_hTC_Asia_WWE_2.19.707.1_Radio_1.23.213311711.05G_20.58.00231.00_F_release_426511_MFG_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 4.73kB
0PFHIMG_EYE_TUHL_L50_SENSE60_MR_hTC_Asia_WWE_2.19.707.1_Radio_1.23.213311711.05G_20.58.00231.00_F_release_426511_MFG_4.crc ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 259B
0PFHIMG_EYE_TUHL_L50_SENSE60_MR_hTC_Asia_WWE_2.19.707.1_Radio_1.23.213311711.05G_20.58.00231.00_F_release_426511_partial_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 203.32MB
0PFHIMG_EYE_TUHL_L50_SENSE60_MR_hTC_Asia_WWE_2.19.707.1_Radio_1.23.213311711.05G_20.58.00231.00_F_release_426511_signed_4.crc ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 268B
0PFHIMG_EYE_TUHL_L50_SENSE60_MR_hTC_Asia_WWE_2.19.707.1_Radio_1.23.213311711.05G_20.58.00231.00_F_release_426511_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 203.32MB
0PFHIMG_EYE_TUHL_L50_SENSE60_MR_hTC_Asia_WWE_2.19.707.1_Radio_1.23.213311711.05G_20.58.00231.00_F_release_429120_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 1.74GB
0PFHIMG_EYE_TUHL_L50_SENSE60_MR_hTC_Asia_WWE_2.19.707.1_Radio_1.23.213311711.05G_20.58.00231.00_F_release_429904_combined_signed_2.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 1.74GB
0PFHIMG_EYE_TUHL_L50_SENSE60_MR_hTC_Asia_WWE_2.19.707.1_Radio_1.23.213311711.05G_20.58.00231.00_F_release_431883_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 1.74GB
finalChecksum_EYE_TUHL_K44_SENSE60_RC_125_4.txt ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ 454B


هر گونه کپی برداری ، فروش و سوء استفاده از فایل های این وب سایت شرعاً و عرفاً حرام میباشد