در صورت مشاهده دانلود با هر گونه سرور مجازی و سرویس های تغییر آی پی حساب شما بدون اطلاع مسدود خواهد شد و هیچ هزینه ای بازگشت نخواهد شد
برای دریافت پاسخ سوالات مربوط به تاریخ اشتراک ها ، خطاها ، اشتراک لازم را ندارد ، وارد نشده اید و... حتماً اینجا کلیک کنید و بخوانید
برای خرید اشتراک دانلود یک عدد فایل یا اشتراک های سالانه برای دانلود فایل های مرکز ، بعد از ثبت نام و ورود به سایت روی کلید خرید اشتراک کلیک نمایید

تلفن پشتیبانی مرکز دانلود : 09357811001 ، فقط جهت مشکلات مرکز دانلود ، برای سوالات تعمیراتی تماس نگیرید و آنرا در انجمن مطرح نمایید

ساعات پاسخ گویی تلفنی فقط 10 صبح تا 13 و 17 تا 20 در روزهای کاری و غیر تعطیل
$$$ سرویس حذف 100% سامسونگ اکانت ، جیمیل اکانت و آنلاک FRP تمامی گوشی های سامسونگ فقط در یک دقیقه $$$


Pars-Hamrah telegram Channel   Remove Samsung Account , Google Account , FRP UNLOCK All Samsung android and new security

root> HTC Flash Files> M7#WL (One WL)>
فایلتاریخ ارسالحجمتوضیحات
0P6BIMG_M8_WL_L50_SENSE60_MR_LRA_US_4.21.512.4_Radio_1.12.20.1211_NV_VZW_2.11_002_release_426214_MFG_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 3.90kB
0P6BIMG_M8_WL_L50_SENSE60_MR_LRA_US_4.21.512.4_Radio_1.12.20.1211_NV_VZW_2.11_002_release_426214_MFG_4.crc ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 239B
0P6BIMG_M8_WL_L50_SENSE60_MR_LRA_US_4.21.512.4_Radio_1.12.20.1211_NV_VZW_2.11_002_release_426214_partial_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 54.20MB
0P6BIMG_M8_WL_L50_SENSE60_MR_LRA_US_4.21.512.4_Radio_1.12.20.1211_NV_VZW_2.11_002_release_426214_signed_4.crc ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 248B
0P6BIMG_M8_WL_L50_SENSE60_MR_LRA_US_4.21.512.4_Radio_1.12.20.1211_NV_VZW_2.11_002_release_426214_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 54.20MB
0P6BIMG_M8_WL_L50_SENSE60_MR_LRA_US_4.21.512.4_Radio_1.12.20.1211_NV_VZW_2.11_002_release_429732_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 1.35GB
M7_WLV_K443_UTSTARCOM_5.34.557.2_R2.txt ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ NAN
M7_WLV_K443_UTSTARCOM_5.34.557.2_R2_2.txt ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 582B
M7_WLV_K443_VZW_5.28.605.2_R_4.txt ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 582B
M7_WLV_L50_VZW_6.22.605.3_R1_4.txt ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 582B
M7_WL_ACG_4.08.510.12_checksum_4.txt ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 557B
M7_WL_CellSouth _6.24.563.2_checksum_4.txt ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 557B
M7_WL_SPCS_5.05.651.2_checksum_4.txt ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 557B
PN07IMG_M7_WL_K443_SENSE60_VZW_MR_UTSTARCOM_WWE-Generic_5.34.557.2_R2_Radio_1.13.41.0820_NV_VZW_4.64_002_release_395153_MFG_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 7.24kB
PN07IMG_M7_WL_K443_SENSE60_VZW_MR_UTSTARCOM_WWE-Generic_5.34.557.2_R2_Radio_1.13.41.0820_NV_VZW_4.64_002_release_395153_MFG_4.crc ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 208B
PN07IMG_M7_WL_K443_SENSE60_VZW_MR_UTSTARCOM_WWE-Generic_5.34.557.2_R2_Radio_1.13.41.0820_NV_VZW_4.64_002_release_395153_partial_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 78.95MB
PN07IMG_M7_WL_K443_SENSE60_VZW_MR_UTSTARCOM_WWE-Generic_5.34.557.2_R2_Radio_1.13.41.0820_NV_VZW_4.64_002_release_395153_signed_4.crc ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 217B
PN07IMG_M7_WL_K443_SENSE60_VZW_MR_UTSTARCOM_WWE-Generic_5.34.557.2_R2_Radio_1.13.41.0820_NV_VZW_4.64_002_release_395153_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 78.95MB
PN07IMG_M7_WL_K443_SENSE60_VZW_MR_UTSTARCOM_WWE-Generic_5.34.557.2_R2_Radio_1.13.41.0820_NV_VZW_4.64_002_release_399470_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 1.22GB
PN07IMG_M7_WL_K443_SENSE60_VZW_MR_VERIZON_WWE_5.28.605.2_R_Radio_1.13.41.0702_NV_VZW_4.64_002_release_387328_MFG_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 7.19kB
PN07IMG_M7_WL_K443_SENSE60_VZW_MR_VERIZON_WWE_5.28.605.2_R_Radio_1.13.41.0702_NV_VZW_4.64_002_release_387328_MFG_4.crc ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 197B
PN07IMG_M7_WL_K443_SENSE60_VZW_MR_VERIZON_WWE_5.28.605.2_R_Radio_1.13.41.0702_NV_VZW_4.64_002_release_387328_partial_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 73.61MB
PN07IMG_M7_WL_K443_SENSE60_VZW_MR_VERIZON_WWE_5.28.605.2_R_Radio_1.13.41.0702_NV_VZW_4.64_002_release_387328_signed_4.crc ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 206B
PN07IMG_M7_WL_K443_SENSE60_VZW_MR_VERIZON_WWE_5.28.605.2_R_Radio_1.13.41.0702_NV_VZW_4.64_002_release_387328_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 73.62MB
PN07IMG_M7_WL_K443_SENSE60_VZW_MR_VERIZON_WWE_5.28.605.2_R_Radio_1.13.41.0702_NV_VZW_4.64_002_release_389689_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 1.40GB
PN07IMG_M7_WL_K44_SENSE55_SPCS_MR_ACG_US_4.08.510.12_Radio_1.01.20.0904_2_NV_C_Spire_3.77_013_release_391478_MFG_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 8.04kB
PN07IMG_M7_WL_K44_SENSE55_SPCS_MR_ACG_US_4.08.510.12_Radio_1.01.20.0904_2_NV_C_Spire_3.77_013_release_391478_MFG_4.crc ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 246B
PN07IMG_M7_WL_K44_SENSE55_SPCS_MR_ACG_US_4.08.510.12_Radio_1.01.20.0904_2_NV_C_Spire_3.77_013_release_391478_partial_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 524.69MB
PN07IMG_M7_WL_K44_SENSE55_SPCS_MR_ACG_US_4.08.510.12_Radio_1.01.20.0904_2_NV_C_Spire_3.77_013_release_391478_signed_4.crc ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 255B
PN07IMG_M7_WL_K44_SENSE55_SPCS_MR_ACG_US_4.08.510.12_Radio_1.01.20.0904_2_NV_C_Spire_3.77_013_release_391478_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 524.69MB
PN07IMG_M7_WL_K44_SENSE55_SPCS_MR_ACG_US_4.08.510.12_Radio_1.01.20.0904_2_NV_C_Spire_3.77_013_release_392384_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 1.50GB
PN07IMG_M7_WL_K44_SENSE60_SPCS_MR_Sprint_WWE_5.05.651.2_Radio_1.01.20.0904_2_NV_SPCS_4.38_003_release_393160_MFG_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 8.39kB
PN07IMG_M7_WL_K44_SENSE60_SPCS_MR_Sprint_WWE_5.05.651.2_Radio_1.01.20.0904_2_NV_SPCS_4.38_003_release_393160_MFG_4.crc ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 250B
PN07IMG_M7_WL_K44_SENSE60_SPCS_MR_Sprint_WWE_5.05.651.2_Radio_1.01.20.0904_2_NV_SPCS_4.38_003_release_393160_partial_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 509.93MB
PN07IMG_M7_WL_K44_SENSE60_SPCS_MR_Sprint_WWE_5.05.651.2_Radio_1.01.20.0904_2_NV_SPCS_4.38_003_release_393160_signed_4.crc ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 259B
PN07IMG_M7_WL_K44_SENSE60_SPCS_MR_Sprint_WWE_5.05.651.2_Radio_1.01.20.0904_2_NV_SPCS_4.38_003_release_393160_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 509.93MB
PN07IMG_M7_WL_K44_SENSE60_SPCS_MR_Sprint_WWE_5.05.651.2_Radio_1.01.20.0904_2_NV_SPCS_4.38_003_release_397837_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 1.49GB
PN07IMG_M7_WL_L50_SENSE60_MR_VERIZON_WWE_6.22.605.3_R1_Radio_1.13.41.1209_NV_VZW_4.64_002_release_429680_MFG_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 6.50kB
PN07IMG_M7_WL_L50_SENSE60_MR_VERIZON_WWE_6.22.605.3_R1_Radio_1.13.41.1209_NV_VZW_4.64_002_release_429680_MFG_4.crc ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 193B
PN07IMG_M7_WL_L50_SENSE60_MR_VERIZON_WWE_6.22.605.3_R1_Radio_1.13.41.1209_NV_VZW_4.64_002_release_429680_partial_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 45.60MB
PN07IMG_M7_WL_L50_SENSE60_MR_VERIZON_WWE_6.22.605.3_R1_Radio_1.13.41.1209_NV_VZW_4.64_002_release_429680_signed_4.crc ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 202B
PN07IMG_M7_WL_L50_SENSE60_MR_VERIZON_WWE_6.22.605.3_R1_Radio_1.13.41.1209_NV_VZW_4.64_002_release_429680_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 45.60MB
PN07IMG_M7_WL_L50_SENSE60_MR_VERIZON_WWE_6.22.605.3_R1_Radio_1.13.41.1209_NV_VZW_4.64_002_release_435180_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 1.38GB
PN07IMG_M7_WL_L50_SENSE60_SPCS_MR_CellSouth_WWE_6.24.563.2_Radio_1.01.20.1225_CNV_CNV_C_Spire_4.78_013_release_429114_MFG_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 7.80kB
PN07IMG_M7_WL_L50_SENSE60_SPCS_MR_CellSouth_WWE_6.24.563.2_Radio_1.01.20.1225_CNV_CNV_C_Spire_4.78_013_release_429114_MFG_4.crc ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 262B
PN07IMG_M7_WL_L50_SENSE60_SPCS_MR_CellSouth_WWE_6.24.563.2_Radio_1.01.20.1225_CNV_CNV_C_Spire_4.78_013_release_429114_partial_2.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 485.65MB
PN07IMG_M7_WL_L50_SENSE60_SPCS_MR_CellSouth_WWE_6.24.563.2_Radio_1.01.20.1225_CNV_CNV_C_Spire_4.78_013_release_429114_signed_4.crc ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 271B
PN07IMG_M7_WL_L50_SENSE60_SPCS_MR_CellSouth_WWE_6.24.563.2_Radio_1.01.20.1225_CNV_CNV_C_Spire_4.78_013_release_429114_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 485.65MB
PN07IMG_M7_WL_L50_SENSE60_SPCS_MR_CellSouth_WWE_6.24.563.2_Radio_1.01.20.1225_CNV_CNV_C_Spire_4.78_013_release_435183_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 1.43GB
PN07IMG_M7_WL_L50_SENSE60_SPCS_MR_Sprint_WWE_6.23.651.6_Radio_1.01.20.1225_CNV_CNV_SPCS_4.38_003_release_425282_partial_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 481.94MB
PN07IMG_M7_WL_L50_SENSE60_SPCS_MR_Sprint_WWE_6.23.651.6_Radio_1.01.20.1225_CNV_CNV_SPCS_4.38_003_release_425282_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 481.94MB
PN07IMG_M7_WL_L50_SENSE60_SPCS_MR_Sprint_WWE_6.23.651.6_Radio_1.01.20.1225_CNV_CNV_SPCS_4.38_003_release_427149_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 1.47GB


هر گونه کپی برداری ، فروش و سوء استفاده از فایل های این وب سایت شرعاً و عرفاً حرام میباشد