در صورت مشاهده دانلود با هر گونه سرور مجازی و سرویس های تغییر آی پی حساب شما بدون اطلاع مسدود خواهد شد و هیچ هزینه ای بازگشت نخواهد شد
برای دریافت پاسخ سوالات مربوط به تاریخ اشتراک ها ، خطاها ، اشتراک لازم را ندارد ، وارد نشده اید و... حتماً اینجا کلیک کنید و بخوانید
برای خرید اشتراک دانلود یک عدد فایل یا اشتراک های سالانه برای دانلود فایل های مرکز ، بعد از ثبت نام و ورود به سایت روی کلید خرید اشتراک کلیک نمایید

جهت هرگونه سوال و پشتیبانی مربوط به مشکلات مرکز دانلود و مشکل در حساب کاربری در بخش تماس با ما پیغام بزنید

به پیغام های شما طی 1 تا 24 ساعت در روزهای کاری پاسخ داده میشود
$$$ سرویس حذف 100% سامسونگ اکانت ، جیمیل اکانت و آنلاک FRP تمامی گوشی های سامسونگ فقط در یک دقیقه $$$


Pars-Hamrah telegram Channel   Remove Samsung Account , Google Account , FRP UNLOCK All Samsung android and new security

root> HTC Flash Files> T6#UL-C9 (One Max)>
فایلتاریخ ارسالحجمتوضیحات
MR_TMO_DE_4.14.111.11 Android 5.0 Stock ROM ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
0P3PIMG_T6_UL_JB43_SENSE55_HTC_Europe_1.19.401.2_Radio_4T.21.3218.01_10.15.1718.01_release_336972_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.17GB
0P3PIMG_T6_UL_JB43_SENSE55_HTC_Europe_1.19.401.2_Radio_4T.21.3218.01_10.15.1718.01_release_336972_signed_4.crc ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 232B
0P3PIMG_T6_UL_JB43_SENSE55_HTC_Europe_1.19.401.2_Radio_4T.21.3218.01_10.15.1718.01_release_336972_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 108.78MB
0P3PIMG_T6_UL_JB43_SENSE55_HTC_Europe_1.54.401.1_Radio_4T.21.3218.31_10.16.1718.01_release_341450_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.17GB
0P3PIMG_T6_UL_JB43_SENSE55_HTC_Europe_1.54.401.1_Radio_4T.21.3218.31_10.16.1718.01_release_341450_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 110.59MB
0P3PIMG_T6_UL_K44_SENSE55_MR_HTC_Europe_2.61.401.3_Radio_4T.24.3218.09N_10.26a.1718.01_release_352895_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 115.94MB
0P3PIMG_T6_UL_K44_SENSE55_MR_HTC_Europe_2.61.401.3_Radio_4T.24.3218.09_10.26.1718.01_release_353051_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.26GB
0P3PIMG_T6_UL_K44_SENSE60_MR_HTC_Europe_3.12.401.3_Radio_4T.27.3218.14_10.33C.1718.01_release_377471_MFG_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 7.43kB
0P3PIMG_T6_UL_K44_SENSE60_MR_HTC_Europe_3.12.401.3_Radio_4T.27.3218.14_10.33C.1718.01_release_377471_MFG_4.crc ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 238B
0P3PIMG_T6_UL_K44_SENSE60_MR_HTC_Europe_3.12.401.3_Radio_4T.27.3218.14_10.33C.1718.01_release_377471_partial_2.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 105.78MB
0P3PIMG_T6_UL_K44_SENSE60_MR_HTC_Europe_3.12.401.3_Radio_4T.27.3218.14_10.33C.1718.01_release_377471_signed.crc ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 247B
0P3PIMG_T6_UL_K44_SENSE60_MR_HTC_Europe_3.12.401.3_Radio_4T.27.3218.14_10.33C.1718.01_release_377471_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.17GB
0P3PIMG_T6_UL_K44_SENSE60_MR_HTC_Europe_3.12.401.3_Radio_4T.27.3218.14_10.33C.1718.01_release_377471_signed_Hboot_2.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 105.78MB
0P3PIMG_T6_UL_K44_SENSE60_MR_HTC_Europe_3.23.401.1_Radio_4T.27.3218.14_10.33C.1718.01_release_386195_partial_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 105.78MB
0P3PIMG_T6_UL_K44_SENSE60_MR_HTC_Europe_3.23.401.1_Radio_4T.27.3218.14_10.33C.1718.01_release_386195_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 105.78MB
0P3PIMG_T6_UL_K44_SENSE60_MR_HTC_Europe_3.23.401.1_Radio_4T.27.3218.14_10.33C.1718.01_release_421385_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.17GB
0P3PIMG_T6_UL_K44_SENSE60_MR_TMO_DE_3.18.111.3_Radio_4T.27.3218.14_10.33C.1718.01_release_383824_MFG_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 8.5kB
0P3PIMG_T6_UL_K44_SENSE60_MR_TMO_DE_3.18.111.3_Radio_4T.27.3218.14_10.33C.1718.01_release_383824_MFG_4.crc ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 233B
0P3PIMG_T6_UL_K44_SENSE60_MR_TMO_DE_3.18.111.3_Radio_4T.27.3218.14_10.33C.1718.01_release_383824_partial_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 400.35MB
0P3PIMG_T6_UL_K44_SENSE60_MR_TMO_DE_3.18.111.3_Radio_4T.27.3218.14_10.33C.1718.01_release_383824_signed_4.crc ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 242B
0P3PIMG_T6_UL_K44_SENSE60_MR_TMO_DE_3.18.111.3_Radio_4T.27.3218.14_10.33C.1718.01_release_383824_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 400.35MB
0P3PIMG_T6_UL_K44_SENSE60_MR_TMO_DE_3.18.111.3_Radio_4T.27.3218.14_10.33C.1718.01_release_386814_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.46GB
0P3PIMG_T6_UL_K44_SENSE60_MR_Telstra_WWE_3.23.841.1_Radio_4T.27.3218.14_10.33C.1718.01_release_385108_partial_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 85.13MB
0P3PIMG_T6_UL_K44_SENSE60_MR_Telstra_WWE_3.23.841.1_Radio_4T.27.3218.14_10.33C.1718.01_release_385108_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 85.13MB
0P3PIMG_T6_UL_K44_SENSE60_MR_Telstra_WWE_3.23.841.1_Radio_4T.27.3218.14_10.33C.1718.01_release_387588_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.17GB
0P3PIMG_T6_UL_K44_SENSE60_MR_hTC_Asia_HK_3.20.708.3_Radio_4T.27.3218.14_10.33C.1718.01_release_384943_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.46GB
0P3PIMG_T6_UL_K44_SENSE60_MR_hTC_Asia_TW_3.22.709.1_Radio_4T.27.3218.14_10.33C.1718.01_release_387109_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.69GB
0P3PIMG_T6_UL_K44_SENSE60_MR_hTC_Asia_WWE_3.23.707.1_Radio_4T.27.3218.14_10.33C.1718.01_release_385119_partial_2.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 152.23MB
0P3PIMG_T6_UL_K44_SENSE60_MR_hTC_Asia_WWE_3.23.707.1_Radio_4T.27.3218.14_10.33C.1718.01_release_385119_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 152.23MB
0P3PIMG_T6_UL_K44_SENSE60_MR_hTC_Asia_WWE_3.23.707.1_Radio_4T.27.3218.14_10.33C.1718.01_release_388541_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.23GB
0P3PIMG_T6_UL_L50_SENSE60_MR_HTC_Europe_4.13.401.7_Radio_4T.36.3218.06_10.33R.1718.01_release_450893_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.31GB
0P3PIMG_T6_UL_L50_SENSE60_MR_HTC_Europe_4.14.401.10_Radio_4T.36.3218.06_10.33R.1718.01_CheckSum.txt ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 702B
0P3PIMG_T6_UL_L50_SENSE60_MR_HTC_Europe_4.14.401.10_Radio_4T.36.3218.06_10.33R.1718.01_Release note.txt ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 43B
0P3PIMG_T6_UL_L50_SENSE60_MR_HTC_Europe_4.14.401.10_Radio_4T.36.3218.06_10.33R.1718.01_release_447096_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.31GB
0P3PIMG_T6_UL_L50_SENSE60_MR_HTC_Europe_4.14.401.10_Radio_4T.36.3218.06_10.33R.1718.01_release_447096_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 95.98MB
0P3PIMG_T6_UL_L50_SENSE60_MR_Vodafone_UK_4.13.161.7_Radio_4T.36.3218.06_10.33R.1718.01_release_438607_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.40GB
0P3PIMG_T6_UL_L50_SENSE60_MR_hTC_Asia_TW_4.12.709.2_Radio_4T.36.3218.06_10.33R.1718.01_release_430882_MFG_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 9.46kB
0P3PIMG_T6_UL_L50_SENSE60_MR_hTC_Asia_TW_4.12.709.2_Radio_4T.36.3218.06_10.33R.1718.01_release_430882_MFG_4.crc ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 238B
0P3PIMG_T6_UL_L50_SENSE60_MR_hTC_Asia_TW_4.12.709.2_Radio_4T.36.3218.06_10.33R.1718.01_release_430882_partial_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 781.24MB
0P3PIMG_T6_UL_L50_SENSE60_MR_hTC_Asia_TW_4.12.709.2_Radio_4T.36.3218.06_10.33R.1718.01_release_430882_signed_4.crc ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 247B
0P3PIMG_T6_UL_L50_SENSE60_MR_hTC_Asia_TW_4.12.709.2_Radio_4T.36.3218.06_10.33R.1718.01_release_430882_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 781.24MB
0P3PIMG_T6_UL_L50_SENSE60_MR_hTC_Asia_TW_4.12.709.2_Radio_4T.36.3218.06_10.33R.1718.01_release_431962_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.93GB
CheckSum.txt ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 693B


هر گونه کپی برداری ، فروش و سوء استفاده از فایل های این وب سایت شرعاً و عرفاً حرام میباشد